| พฤหัสบดี, 22สิงหาคม 2019 |
Global event
กิจกรรมทดสอบผู้เรียนระหว่างภาค
00:00
 

กิจกรรมทดสอบผู้เรียนระหว่างภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
เฉพาะรายวิชาที่หลักสูตรประสานงานกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้จัดสอบ