ทฤษฎีด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ระบบข้อมูลข่าวสาร อินเตอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิชาการ ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรม กฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมประยุกต์สำนักงาน การใช้คอมพิวเตอร์และความรู้ทางด้านสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต