ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การวิเคราะห์ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ใช้งานกับส่วนติดต่อผู้ใช้ ทดสอบความยากง่ายในการใช้งาน มีภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากกรณีศึกษา