สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ความแตกต่างระหว่างไฟล์ข้อมูลและฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล เค้าร่างสามระดับ โมเดลเชิงสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงสัมพันธ์ ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง การออกแบบฐานข้อมูล ฟังก์ชั่นการขึ้นต่อกัน  กฎความคงสภาพ ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การกู้คืนและควบคุมภาวะ กรณีศึกษาการใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์