แนวคิด หลักการ ระบบแฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล วัฏจักรการพัฒนาฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดและระดับกายภาพ การสร้างและการบริหารฐานข้อมูล การทาให้เป็นบรรทัดฐาน ภาษาสอบถาม (Query Language) ความมั่นคงและการบูรณภาพของฐานข้อมูล