ผู้นำและภาวะผู้นำ คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้นำที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน ความหมายและความสำคัญของการสร้างทีมงาน บทบาทของผู้นำในการทำงานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิภาพ จิตวิทยาและเทคนิควิธีในการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม การสร้างความภูมิใจให้ทีมงาน การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานเป็นทีม

พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร การรับรู้ทัศนคติต่องาน การจูงใจ ความแตกต่างของบุคลิกภาพของแต่ละคนทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในที่ทำงาน ซึ่งรวมถึงการเข้าใจในองค์กร การติดต่อสื่อสารกลุ่มและทีมงาน การตัดสินใจร่วมกันทั้งทางด้านโครงสร้างวัฒนธรรม  และการเมืองภาวะผู้นำในทุกระดับของการบังคับบัญชา ทั้งยังให้มีการประเมินตนเองเพื่อเริ่มวางแผนพัฒนาความเป็นผู้นำให้กับตัวเอง ประยุกต์เพื่อการนำไปใช้พฤติกรรมมนุษย์และภาวะผู้นำในองค์กร