ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ความจำเป็นขอบข่ายของการวิเคราะห์ ออกแบบงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน วัฏจักรของระบบ วิธี เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ การศึกษาความเหมาะสม การใช้แผนภาพแทนข้อมูล วิธีการออกแบบระบบ  เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบระบบ ลักษณะของการออกแบบระบบที่ดี การจัดทำเอกสารประกอบการออกแบบ