ภาพรวมของระบบเครือข่าย ประเภทโทโปโลยี แบบจำลอง OSI และอินเทอร์เน็ต การรับส่งข้อมูลในชั้นอินเทอร์เน็ต การสื่อสารแบบทีซีพีไอพี ประเภทของไอพี การแบ่งเครือข่ายและการจัดการ ไอพี การสลับ ค้นและเลือกเส้นทางการสื่อสาร  โปรโตคอลในชั้นแอพพลิเคชั่นและหน้าที่การให้บริการ ภาพรวมของซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสายสัญญาณ ระบบไร้สาย ระบบปฏิบัติการเครือข่าย สวิชชิ่ง เราท์เตอร์ โมเดม และอื่น ๆ