ข้อมูลและการแทนข้อมูล  การทำงานของคอมพิวเตอร์  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  การสร้างอัลกอริทึมเพื่อการเขียนโปรแกรม  การออกแบบโปรแกรมจากบนลงล่าง  การจำแนกโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อย การพัฒนาโปรแกรมแบบมีขั้นตอน แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง และแบบเชิงวัตถุ  ตัวอย่างและวิธีการแก้ปัญหา