โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น แถวลำดับ เรียงทับซ้อน แถวคอย รายการโยง โครงสร้าง

ข้อมูลไม่เชิงเส้น โครงสร้างต้นไม้และกราฟ เทคนิคเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล