การวิเคราะห์กำหนดความต้องการ การวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ เรียนรู้เครื่องมือ เทคนิคในการเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้ แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ได้ตรงตามลักษณะของผู้ใช้แต่ละสภาวการณ์ได้อย่าง เหมาะสม