ประวัติคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและระบบการทางาน ระบบเลขฐานและรหัสที่ใช้ในคอมพิวเตอร์
การทางานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หน่วยความจาสำรอง ระบบปฏิบัติการภายใต้สถาปัตยกรรมทั้งแบบผู้ใช้คนเดียวและผู้ใช้หลายคน การประมวลผลข้อมูล ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการทางานโดยรวมของระบบคอมพิวเตอร์