แนวความคิดการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บทบาทของข้อมูลและสารสนเทศความสำคัญของระบบสารสนเทศตามหลักการจัดการธุรกิจ โครงสร้าง การบริหารในองค์กรธุรกิจระดับการใช้สารสนเทศในองค์กรธุรกิจระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบปัญญาประดิษฐ์