ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลและผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในลักษณะต่างๆ การสร้างและนำข้อมูลเข้าสู่ อินเทอร์เน็ต เน้นการฝึกทักษะและการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การควบคุม จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการแสวงหาความรู้