สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ความแตกต่างระหว่างไฟล์ข้อมูลและฐานข้อมูล
การบริหารฐานข้อมูล เค้าร่างสามระดับ โมเดลเชิงสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงสัมพันธ์ ภาษา SQL ภาษาเรียกค้น การออกแบบฐานข้อมูล ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน กฎความคงสภาพ การควบคุมภาวะพร้อมกัน การนอร์มัลไลซ์ โมเดลแบบ E-R ประเภทของข้อมูล การป้องกันข้อมูล
ระบบความปลอดภัย การฟื้นสภาพ กรณีศึกษาการใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์กับ
ภาษา SQL