เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมโอเอสไอและทีซีพี/ไอพี ข่ายงานเฉพาะบริเวณ อีเทอร์เน็ต การสลับเส้นทางขั้นพื้นฐาน ข่ายงานเฉพาะบริเวณแบบเสมือน/ไร้สาย ที่อยู่อินเทอร์เน็ต การจัดเส้นทางแบบคงที่/พลวัต โปรโตคอล ข่ายงานบริเวณกว้าง การปรับตั้งอุปกรณ์จัดเส้นทางขั้นพื้นฐาน หลักการความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ระบบ รวมถึงเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ