การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ Database Engine การบริหารจัดการฐานข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง ภาวะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ส่วนโปรแกรม และเครื่องมือในการทำโปรแกรมฐานข้อมูล การควบคุมภาวะพร้อมกัน การประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลง ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การทำโปรแกรมสำหรับแหล่งบริการฐานข้อมูล การสำรองข้อมูลการกู้คืนข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ การเข้ารหัสข้อมูล