การประยุกต์สถิติสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือวิทยาศาสตร์ ความน่าจะเป็น การวัดการกระจาย การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่า การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ