ทฤษฏีเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตรรกพื้นฐาน การพิสูจน์ การนับ ความน่าจะเป็นความสัมพันธ์เวียนเกิด กราฟ ต้นไม้และการแยกจำพวก ข่ายงาน ฟังก์ชันก่อกำเนิด