ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหา การออกแบบโปรแกรมเพื่อสนองตอบต่อการแก้ปัญหาตามหลักการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการออกแบบลักษณะของโปรแกรมและส่วนต่อประสาน วิธีการการจัดทำเอกสาร  วิธีการสร้างรายงาน การแก้ไขรูปแบบของรายงาน เพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้ ตามหลักการวิเคราะห์และการออกแบบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้หรือเขียนโปรแกรมสำหรับงานสารสนเทศในด้านต่าง ๆ