ความหมายและวิธีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ประเภทของธุรกิจ ลักษณะเบื้องต้นของฐานข้อมูลธุรกิจ และบทบาทของฐานข้อมูลต่อการดำเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นในการใช้ฐานข้อมูล เทคโนโลยีในการสร้างฐานข้อมูลและการประยุกต์ การประเมินผลระบบฐานข้อมูล วิวัฒนาการ นิยาม สถาปัตยกรรม และเทคนิคในการพัฒนาคลังข้อมูล