ทฤษฎีด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ในการทำงาน
และชีวิตประจำวัน วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ระบบข้อมูลข่าวสาร อินเตอร์เน็ต 
การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิชาการ ผลกระทบทางสังคม
และจริยธรรม กฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้
โปรแกรมประยุกต์สำนักงาน การใช้คอมพิวเตอร์และความรู้
ทางด้านสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต