องค์ประกอบพื้นฐานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การสร้างส่วนติดต่อสำหรับรับค่าและแสดงผล หลักทั่วไปในการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ มาตรฐานการสื่อสารผ่านระบบไร้สาย สร้างโครงงานจากกรณีศึกษาเพื่อใช้งานจริงหรือผ่านระบบจำลอง