ภาพรวมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ระบบประมวลผล และโครงสร้างพื้นฐานประเภทต่างๆ ศึกษากระบวนการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นต่างๆในการจัดหาและการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น แนวทางการบริหารโครงการ การทดสอบระบบ การบำรุงรักษา ประเด็นเกี่ยวกับองค์กร โดยการศึกษาผ่านกรณีศึกษา