การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการฐานข้อมูล ภาวะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ส่วนโปรแกรม และเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล การควบคุมภาวะพร้อมกัน การประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลง ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  การเขียนโปรแกรมสำหรับแหล่งบริการฐานข้อมูล การสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การกำหนดสิทธิของผู้ใช้ การเข้ารหัสข้อมูล