หลักการพื้นฐานด้านความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ การวางแผนการบริหารและการจัดการความเสี่ยงของสารสนเทศ ภัยคุกคาม รูปแบบของการโจมตี การประเมินและควบคุมความเสี่ยง หลักการสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  การควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้งาน การป้องกันภัยคุกคาม วิทยาการเข้ารหัสลับ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัยระบบการสื่อสารและเครือข่าย กฎหมาย/พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์