เทคโนโลยีเว็บในปัจจุบัน ศึกษาภาษาที่เกี่ยวข้องในการสร้างเว็บ การเขียนโฮมเพจด้วยภาษา HTML การตกแต่งเว็บโดยใช้ CSS (Cascade Style Sheet) การออกแบบเว็บให้เข้ากับทุกอุปกรณ์  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างเว็บ เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารเว็บเซิร์ฟเวอร์ การจัดการกับเซิร์ฟเวอร์ การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์