หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แนวคิดในการแก้ปัญหาการเขียนผังงาน องค์ประกอบของประโยคคำสั่ง เช่น ตัวแปร ค่าคงที่ เครื่องหมายกระทำการ นิพจน์ ฟังก์ชัน เป็นต้น ชนิดของข้อมูล การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง  โครงสร้างคำสั่งแบบตามลำดับ แบบการตัดสินใจ แบบการวนรอบ การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม