ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  ในองค์กร สารสนเทศการจัดการและการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  ที่ใช้ในการจัดการ การบริหาร และการวางแผนในองค์กร ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม  ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร  และระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์  ประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมการใช้ระบบสารสนเทศ