การสำรวจและวิเคราะห์งานวิจัยบนนวัตกรรมดิจิทัลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทฤษฏีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล แนวโน้มการวิจัยด้านนวัตกรรมดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต และฝึกปฏิบัติการวิจัยโดยเน้นการวิจัยและพัฒนา