การศึกษาความรู้พื้นฐานการสร้างงานแอนิเมชันอย่างง่ายจากการใช้เครื่องมือในการสร้างภาพเคลื่อนไหว ประกอบด้วย การทำงานเกี่ยวกับรูปภาพ การใช้สี การวาดภาพ การตกแต่งภาพ การจัดการวัตถุ การสร้างตัวอักษร หลักพื้นฐานในการสร้างภาพเคลื่อนไหว  การสร้างภาพเคลื่อนไหวโต้ตอบกับผู้ใช้ และการประยุกต์ใช้งานแอนิเมชัน