ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบจำนวน ระบบเลขฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2 8 10 16 พีชคณิตบูลีนและการลดรูป เมทริกซ์ และดีเทอร์มิแนนต์ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น