061303 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์ k6 2/2562