061303 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์  1/2562 K6