หลักการพื้นฐานเหมืองข้อมูล การใช้เครื่องมือการเรียนรู้และสถิติสำหรับการแสดงความรู้จากเหมืองข้อมูล ขั้นตอนวิธี การตรวจสอบการเรียนรู้จากข้อมูล แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ การแยกข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การเลือกคุณสมบัติข้อมูล เหมืองข้อมูลบนเว็บ การเขียนโปรแกรมและการประยุกต์เหมืองข้อมูลสำหรับธุรกิจแนวโน้มการทำเหมืองข้อมูลในอนาคต