องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร ระเบียบวิธีวิเคราะห์และออกแบบระบบ เครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบส่วนนำเข้า การปรับใช้และการประเมินผลระบบ