สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานและองค์กรมาตรฐาน โปรโตคอล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมโอเอสไอและทีซีพี/ไอพี ข่ายงานเฉพาะบริเวณ การสลับเส้นทาง ข่ายงานเฉพาะบริเวณแบบเสมือน/ไร้สาย การจัดเส้นทางแบบคงที่/พลวัต ข่ายงานบริเวณกว้าง การปรับตั้งอุปกรณ์จัดเส้นทางขั้นพื้นฐาน หลักการความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ ศึกษาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการบริหารจัดการเครือข่าย