องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร ระเบียบวิธีวิเคราะห์และออกแบบระบบ เครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  การออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบส่วนนำเข้า การปรับใช้ และการประเมินผลระบบ