การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวแอล ภาวะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ส่วนโปรแกรม และเครื่องมือในการทำโปรแกรมฐานข้อมูล การควบคุมภาวะพร้อมกัน การประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลง  ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การทำโปรแกรมสำหรับแหล่งบริการฐานข้อมูล การสำรองข้อมูลการกู้คืนข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ การเข้ารหัสข้อมูล