สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ความแตกต่างระหว่างไฟล์ข้อมูลและฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล เค้าร่างสามระดับ โมเดลเชิงสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงสัมพันธ์ ภาษาเอสคิวแอล การออกแบบฐานข้อมูล ฟังก์ชั่นการขึ้นต่อกัน กฎความคงสภาพ  ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การกู้คืนและควบคุมภาวะพร้อมกัน เทคโนโลยีฐานข้อมูลสมัยใหม่ และกรณีศึกษาการใช้ระบบฐานข้อมูล