ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ สถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานความอัจฉริยะทางธุรกิจ รวมถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล เทคนิคและเครื่องมือในการสร้างอัจฉริยะทางธุรกิจให้กับองค์กร การนำเอาข้อมูลและความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ตัดสินใจ สามารถใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจต่างๆ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลการใช้ระบบอัฉริยะทางธุรกิจในการสร้างหรือค้นพบโอกาสทางธุรกิจในเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนและความซับซ้อนในการสร้างและการสนับสนุนระบบอัฉริยะทางธุรกิจและระบบวิเคราะห์ หลักการของการวิเคราะห์เชิงดิจิทัล การปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจจากการวัดเชิงดิจิทัล