แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนคำสั่ง โครงสร้างโปรแกรม ชนิดข้อมูล ตัวแปร การรับเข้า-ส่งออกข้อมูล ตัวดำเนินการ นิพจน์การคำนวณ ประโยคเงื่อนไขและการทำซ้ำ โปรแกรมย่อย การรับ-ส่งค่าระหว่างโปรแกรมย่อย การเรียกซ้ำ  แถวลำดับหนึ่งมิติและสองมิติ สายอักขระ การแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม