การศึกษาอิสระทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อศึกษาปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เลือกไว้อย่างเป็นระบบ โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงการฝึกฝนการค้นคว้าความรู้  วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคการวิเคราะห์ การออกแบบระบบ การเขียนรายงานที่ถูกต้อง