ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายและลักษณะข้อมูลที่จะนำมาประมวลผลข้อมูล ลิสต์ สแตก แถวคอย ต้นไม้ กราฟ เซ็ต และ ฮีฟ การเรียงลำดับข้อมูลด้วยอัลกอริทึม การค้นหาด้วยอัลกอริทึมแบบตามลำดับ โครงสร้างต้นไม้ โครงสร้างกราฟ  และ การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ