หลักการออกแบบของระบบฐานข้อมูลและพื้น ฐานการบริหารการจัดการฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล การเกิดภาวะพร้อมกัน การกู้คืนข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล  กลวิธีการค้นหาและเทคนิคการนำเสนอ ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อนำไปใช้งาน แบบจำลองการจัดเก็บฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ เป็นต้น กรณีศึกษาและการประยุกต์งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ