ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหา การออกแบบโปรแกรมเพื่อสนองตอบต่อการแก้ปัญหาตามหลักการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการออกแบบลักษณะของโปรแกรมและส่วนต่อประสาน  วิธีการสร้างรายงาน ประยุกต์ใช้หรือเขียนโปรแกรมสำหรับงานสารสนเทศในด้านต่าง ๆ