การศึกษาอิสระทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ ที่ปรึกษา เพื่อศึกษาปัญหาทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่เลือกไว้อย่างเป็นระบบ โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  รวมถึงการฝึกฝน ค้นคว้าความรู้ วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคการวิเคราะห์ การออกแบบระบบ การเขียนรายงานและการนำเสนอ