การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล สร้างเอกสาร หรือแบบสอบถามออนไลน์ การใช้สารสนเทศร่วมกันทางเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติ้ง