ข้อมูลและการแทนข้อมูล การทำงานของคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การสร้างอัลกอริทึมเพื่อการเขียนโปรแกรม การออกแบบโปรแกรมจากบนลงล่าง การจำแนกโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อย  การพัฒนาโปรแกรมแบบมีขั้นตอน แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง และแบบเชิงวัตถุ ตัวอย่างและวิธีการแก้ปัญหา