แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หลักการทำงานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อประสานผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การประยุกต์ใช้งานในองค์การสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  การจัดการฐานข้อมูลและการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่