ความหมายของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง โอกาส ความท้าทาย และอุปสรรคของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  การออกแบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทั้งในเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การสร้างและการปรับใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร รวมถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายในปัจจุบัน